Podmínky Webinářů a školení

Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Webinářů a školení.

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost BODYKING FITNESS s.r.o., IČ 08173702, DIČ CZ08173701, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 314168, jako poskytovatel služby Webnáře a školení (dále jen „BKFA“) a na straně druhé zákazník – fyzická osoba, spotřebitel, který si pořídí službu Webináře nebo školení, jako objednatel (dále jen „Účastník“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Webináře nebo školení  (dále jen „Podmínky“).

Podnikatelé, kteří jsou zároveň Účastníky, mohou služby od BKFA nakupovat pouze za ceny, jež jsou na webu bodykingfitness.cz zobrazeny neregistrovaným uživatelům. Pro podnikatele, kteří jsou zároveň Účastníky, tedy neplatí žádná cenová zvýhodnění. Za podnikatele se pro účely těchto podmínek nad rámec vymezení dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku považuje i zákazník BKFA, resp. Účastník, který v objednávce uvede své identifikační číslo osoby (IČO). Účastníci dle tohoto odstavce: nesmí služby zakoupené od BKFA nabízet ani prodávat třetím osobám.

 • během výuky je účastníkům zakázáno pořizovat jakékoliv video a audio záznam
 • účastník odesláním přihlášky souhlasí s uveřejněním své osoby v seznamu absolventů daného programu a s použitím pořizovaných fotografií či videozáznamem BKFA během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci služby od BKFA

Pokud není některá otázka řešena Podmínkami, pak se užijí Všeobecné obchodní podmínky.

Podmínky Webinářů a školení

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu za účelem úspěšného splnění smlouvy. Při objednávání zboží nebo služeb požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně.

V případě pořízení dokumentačního materiálu při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí: fotografie, videa, zvukové záznamy účastník souhlasí, že je BKFA oprávněna pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin apod.).

 • po obdržení objednávky potvrdí BKFA kupujícímu objednávku a zašle zálohovou fakturu se všemi potřebnými informace k platbě i variabilní symbol – nepoužitím variabilního symbolu při platbě nemůže prodávající zaručit včasné dohledání platby
 • splatnost zálohové faktury je uvedena na faktuře, kterou kupující obdrží od prodávajícího
 • rezervace místa na službu daného odborného semináře, školení, či rekvalifikace (dále jen program) se stává závaznou až v momentě připsání úhrady zálohové faktury na účet společnosti (nikoli jen zasláním přihlášky), nejpozději však do data splatnosti zálohové faktury
 • při neuhrazení zálohové faktury do data splatnosti bude vaše rezervace stornována, o této události budete informováni od prodávajícího
 • v případě stornování programu ze strany kupujícího se proces vyřizování bude řídit podle storna poplatku.
 • při změně podmínek BKFA (místo, datum), popř. zrušení akce pro nemoc přednášejícího nebo nenaplnění minimální kapacity se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na účet nejpozději do 30 dnů nebo se bezplatně registrace převede na jinou jím vybraný webinář nebo školení
 • BKFA se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována
 • Účastníkem vybraný webinář nebo školení musí být zaplacen předem
 • s uveřejněním v seznamu účastníků daného webináře nebo školení a s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu BKFA během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci webináře nebo školení BKFA
 • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na webináři nebo školení
 • s uveřejněním v seznamu účastníků daného webináře nebo školení a s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu BKFA během výuky a jejich následným zveřejněním při propagaci webináře nebo školení BKFA
 • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
 • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), zákazník může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu akademie@bkfa.cz, nebo se vymazat sám ze systému automatického zasílání novinek

Ceny služeb

 • všechny ceny jsou pro spotřebitele konečné
  • prodej služeb, tedy pokud není uvedeno je realizováno v rámci společnosti BODYKING FITNESS s.r.o. jež je plátcem DPH
 • s celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením
 • uplatnění poskytnutých slev se řídí dle informací na jednotlivých internetových stránkách
 • při všech objednávkách je požadována platba předem
 • platba u služby musí být na účtech společnosti BODYKING FITNESS s.r.o. dle zálohové faktury minimálně 2 pracovní dny před konáním webináře nebo školení

Platby za webináře nebo školení je možno provést několika způsoby

 • převodem či vkladem na účet Fiobanky, dle zálohové faktury
 • online elektronickou peněženkou PayPal
 • platební kartou
 • kartou Benefit Plus
 • hotově na místě konání školení
 • V případě požadování vrácení platby bude kupujícímu účtován storno poplatek:

[tab caption=”” width=”850″ colwidth=”20|80″ colalign=”left|left”]
Poplatek,Popis
200Kč,storno v případě nemoci a dodání lékařského potvrzení
25% z ceny,storno v době od 14 do 10 dnů před začátkem webináře nebo školení
50% z ceny,storno v době od 10 do 5 dnů před začátkem webináře nebo školení
100% z ceny,storno během 4 dnů před začátkem webináře nebo školení
0Kč,pokud akci kupující stornuje před začátkem a bude mít za sebe náhradu
150Kč,v případě vracení plateb na zahraniční účet účastníka webináře nebo školení

[/tab]

[tab caption=”” width=”850″ colwidth=”20|80″ colalign=”left|left”]
Poplatek,Popis
250Kč,tisk papírových skript s vazbou k workshopům
200Kč,vydání duplicitního osvědčení
100Kč,změna údajů v diplomu na základě špatně uvedených údajů v přihlášce (v ceně je zaslání poštou)
50Kč,při změně fakturačních údajů

[/tab]

V Praze dne 1.3.2021

Košík

loader