Obchodní podmínky

BODYKING FITNESS s.r.o.
Sídlo: Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupená Michalem Pražákem, jednatelem

IČO: 08173702
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl. C, vložka 314168

(dále jen „BODYKING FITNESS“ nebo také „Prodávající“) upravují nákup a prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.bodykingfitness.cz.

Obchodní podmínky

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti BODYKING FITNESS upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bodykingfitness.cz (dále jen „Online obchod“).

1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího:
• tel: +420 774 358 512
• e-mail: obchod@bodyking.cz
• kontaktní osoba: Michal Pražák

1.3. Kupujícím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4. Prodávajícím se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4.1 Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Tyto Obchodní podmínky se tak nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Taková odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.7. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat, vždy je povinen upravenou verzi Obchodních podmínek řádně zveřejnit. Kupující i Prodávající jsou povinni se řídit Obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Kupní smlouvy.

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Online obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2. V případě, že to webové rozhraní Online obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace nebo využít propojení s již registrovaným účtem Kupujícího na Facebooku, Google nebo Paypal.

2.3. Při registraci v Online obchodu a při objednávání zboží (i bez registrace) je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný při údržbě hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.

2.6. Veškerá prezentace zboží v rámci Online obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.7. Online obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Online obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.8. Pro objednání zboží vytvoří Kupující objednávku obsahující zejména informace o
objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „Objednávka“).

2.9. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí doručení Objednávky elektronickou poštou, a to na e-mail uvedený Kupujícím v Uživatelském účtu či v Objednávce, na základě této akceptace vzniká smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

2.11. V případě speciální a individuální Objednávky Kupujícího (např. větší než obvyklé množství zboží, které není skladem a musí jej Prodávající objednat, zboží upravené na míru pro Kupujícího), nelze od Objednávky/ Kupní smlouvy odstoupit ve chvíli, kdy Kupující obdrží e-mail od Prodávajícího, že takové zboží bylo dle jeho individuální Objednávky objednáno u dodavatele a bylo Prodávajícím zaplaceno, viz. bod 4.1 Obchodních podmínek.

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti;
• v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
• bezhotovostně platební kartou;
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

3.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 24 (dvacet čtyři) hodin od uzavření Kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Kupující je povinen uvádět variabilní symbol identifikující jeho platbu.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle ho elektronickou formou na kontaktní e-mail Kupujícího. V případě osobního odběru je daňový doklad – faktura odeslána na kontaktní e-mail Kupujícího ihned po vyzvednutí.

3.7 Kupující může jako způsob úhrady zvolit též platbu v některé z prodávajícím akceptovaných kryptoměn (Bitcoin nebo Ethereum). Pokud bude Kupující v takovém případě z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž Kupující vyslovuje svůj souhlas.

3.8 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží.

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či přímo objednáno od dodavatele podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu z Objednávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupující zašle:

a) písemně, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy na adresu: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha
b) elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy na e-mailovou adresu obchod@bodyking.cz

4.3. V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od vrácení zboží Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

4.5. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestliže Kupující bude chtít uplatnit svoje právo odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, a jestliže v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je Prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným stržením přiměřené částky z ceny zboží proti nároku Kupujícího na vrácení celé kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Prodávající níže uvádí postup pro vrácení/výměnu zboží v zákonné lhůtě.

4.8.1. Informujte Prodávajícího o záměru vrátit zboží prostřednictvím e-mailu.

4.8.2. V případě, že budete požadovat výměnu za jiné zboží, uveďte skutečnost do zprávy, abychom mohli potvrdit rezervaci.

4.8.3. V případě, že budete požadovat vrácení peněz za zboží poštovní poukázkou a nikoliv převodem na bankovní účet v České republice, cena za tuto službu bude zohledněna do ceny.

4.8.4. V případě, že vracené zboží je částí objednávky, které náležela doprava zdarma (nebylo Vám tedy účtováno dopravné) a cena Objednávky se vrácením části Objednávky sníží pod tento limit, jsme oprávněni ponížit vrácenou částku o dopravné, protože nebyla splněna podmínka pro získání výhody dopravného zdarma.

4.8.5. V případě výměny za jiné zboží jsme oprávněni účtovat dopravné podle zvoleného dopravce.

4.8.6. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní včetně veškerého příslušenství, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. V případě, že zboží nebude kompletní nebo bude zboží jevit známky opotřebení či poškození, pak je Prodávající oprávněn odečíst hodnotu takového opotřebení či poškození od kupní ceny zboží (započítat), která má být Kupujícímu vrácena.

5.1. Prodávající využívá při dodání zboží Kupujícímu tyto dopravce:

DOPRAVCE CENA DOPRAVY
DPD,GLS,PPL,Zásilkovna,Schenker, Kuehne+Nagel. U objednávek do 3000 Kč- dle aktuálního sazebníku přepravce (cena přepravy se zobrazí v pokladně), objednávky nad 3000 Kč je doprava zdarma

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci.

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí vadného zboží možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kupující je povinen o svém záměru uplatnit právo z vady u zboží písemně předem Prodávajícího informovat na: Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha.

6.5. Kupující poskytuje záruku u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. U potravin a doplňků stravy je záruční doba uvedena na obalu. Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží a na dárky ke zboží. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej reklamovat.

6.6. O reklamaci zboží informujte na reklamační oddělení, popište nám důvod k reklamaci a zboží odešlete společně s daňovým dokladem a kopií zaslaného e-mailu na adresu obchod@bodyking.cz

6.7. O přijetí zboží do reklamačního řízení budete informováni do 3 (tří) pracovních dnů od přijetí zásilky. Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 (třiceti) dnů od převzetí reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení bude Kupující informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

7.1. Ochrana osobních údajů se řídí Podmínkami pro ochranu osobních údajů (odkaz zde).

8.1. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

8.2. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, podrobnější informace o cookies jsou uvedeny v Podmínkách pro ochranu osobních údajů.

10.1. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

V Praze dne 1.1.2019

Košík

loader