Podmínky Premium účtu

Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Premium a Premium Max.

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost BODYKING FITNESS s.r.o., IČ 08173702, DIČ CZ08173701, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 314168, jako poskytovatel služby Premium a Premium Max (dále jen „BKF“) a na straně druhé zákazník – fyzická osoba, spotřebitel, který si pořídí službu Premium nebo Premium Max, jako objednatel (dále jen „Člen“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Premium a Premium Max (dále jen „Podmínky“).

Podnikatelé, kteří jsou zároveň Členy, mohou zboží od BKF nakupovat pouze za ceny, jež jsou na webu bodykingfitness.cz zobrazeny neregistrovaným uživatelům. Pro podnikatele, kteří jsou zároveň Členy, tedy neplatí žádná cenová zvýhodnění. Za podnikatele se pro účely těchto podmínek nad rámec vymezení dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku považuje i zákazník BKF, resp. Člen, který v objednávce uvede své identifikační číslo osoby (IČO). Členové dle tohoto odstavce: nesmí zboží zakoupené od BKF nabízet ani prodávat třetím osobám a nemají nárok na to, aby se stali Členem bezúplatně. Pokud se však přesto Členem bezúplatně stanou, mohou být BKF zařazeni do skupiny B2B zákazníků, nebo může být jejich členství změněno na placené členství. B2B zákazníci se Členy stát nemohou; pokud se Členy přesto stanou (např. v důsledku chyby BKF), vyhrazuje si BKF právo jejich členství zrušit.

Pokud není některá otázka řešena Podmínkami, pak se užijí Všeobecné obchodní podmínky.

Podmínky Premium účtu

I. Balíček služeb, které přináší Premium a Premium Max

V případě, že se zákazník stane Členem služby Premium nebo Premium Max, má možnost čerpat následující výhody:

Člen má nárok na dopravu zboží zakoupeného na e-shopu BKF zdarma v rámci České a Slovenské republiky. Dopravou se rozumí doručení na adresu zvolenou Členem, na výdejní místo BKF, vyzvednutí prostřednictvím výdejních míst Zasilkovna nebo doručení na adresu Člena prostřednictvím Zasilkovna. Způsob dopravy zboží na místo doručení však volí BKF dle aktuálních kapacit a možností smluvních přepravců.

Při doručení na adresu nemá tedy Člen možnost výběru specifických typů dopravy s garancí doby dodání, např. konkrétní dopravní služby. Pokud je však chce i přesto využít, může si tuto možnost zvolit, bude však hradit platnou cenu specifického způsobu dopravy.

Doprava zdarma se nevztahuje na dopravu Českou poštou. Dále na expresní, kurýrní či jinou formu nadstandardního doručení.

Člen má přístup k exkluzivním slevovým či jiným akcím (Premium slevy) určeným pouze pro Členy Premium a Premium Max. Nabídka Premium slevy bude Členovi dostupná pouze poté, co se přihlásí do svého uživatelského účtu na BKF. Člen však nemá na nabídku Premium slevy žádný nárok. Nabídka Premium slevy neplatí pro Členy, kteří využívají 30denní zkušební verzi.

Premium slevy lze uplatnit pouze tak, že Člen použije kód uvedený na příslušném elektronickém voucheru Premium slevy v rámci nákupního procesu na www.bodykingfitness.cz v souladu s podmínkami daného voucheru (viz možnost „využít slevový/dárkový poukaz“ v košíku po vložení vybraného zboží).

Každý kód uvedený na voucheru Premium slevy je vygenerován unikátně a pouze pro potřeby daného Člena. Tento kód proto nesmí být sdělen ani jinak zpřístupněn jiné osobě. Člen je povinen zabezpečit, aby kódy na elektronických voucherech nebyly zpřístupněny žádné další osobě; pakliže Člen tuto povinnost poruší, a to jak svým aktivním konáním, tak i pouhým nedopatřením či nedbalostí, vyhrazuje si BKF právo zrušit takovému Členovi členství Premium nebo Premium Max, popř. mu zablokovat jeho přístup ke službě Premium slevy. Každý kód lze použít pouze jednou na jeden nákup pro daného Člena a v době jeho platnosti.

Výhodu z Premium slevy lze využít pouze pro segment zboží, který se Členovi zobrazí po kliknutí na příslušný voucher Premium slevy.

Premium slevy jsou časově omezené. Není-li na voucheru příslušné Premium slevy stanovena jiná doba, je platnost voucheru 30 dní od data jeho zveřejnění.

Člen bere na vědomí, že nabídky Premium slevy se mohou v průběhu času měnit. BKF dále upozorňuje Členy, že Premium slevy nemusí platit pro všechny regiony České nebo Slovenské republiky, což bude také uvedeno na elektronickém voucheru předmětné Premium slevy.

Na voucheru Premium slevy mohou být uvedeny odlišné, popř. další podmínky pro jeho uplatnění (např. požadavek, že Člen musí mít aktivní a řádně uhrazené roční členství Premium Max). Podmínky uvedené na jednotlivých voucherech Premium slevy mají přednost před těmito podmínkami.

Po dobu 45-dnů od převzetí zboží budou reklamace vyřizovány bezodkladně, a to bude-li to možné s ohledem například na disponibilitu dané provozovny a budou-li splněny reklamační podmínky. Po celou tuto dobu nesmí být členství Člena přerušeno; v opačném případě Člen právo na prioritní vyřízení reklamací nemá.

Bude-li možné zboží vyměnit a nebude-li obdobné zboží  skladem, může si Člen zvolit jednu z těchto variant:

  1. aby mu bylo zboží ze strany BKF zdarma dodáno do 48 hodin dopravcem; v takovém případě bude způsobem dopravy Nejvýhodnější doručení až domů (více zde); BKF upozorňuje, že může zaručit pouze to, že zboží bude dopravci v uvedené lhůtě 48 hodin předáno nebo
  2. aby bylo zboží vyměněno za zboží stejné, avšak rozbalené, zánovní či použité; v tomto případě je Členův výběr omezen nabídkou/nabídkami, které mu BKF učiní nebo
  3. aby bylo zboží vyměněno za zboží stejného typu, které je však technologicky vyspělejší; v tomto případě je Členův výběr omezen nabídkou/nabídkami, které mu BKF učiní.

Výjimky

Bude-li reklamace vyžadovat odborného posouzení autorizovaným servisem, popřípadě bude-li tu jiný závažný důvod na straně BKF, bezodkladná lhůta se přiměřeně prodlouží.

Bude-li ze strany BKF zjištěno jakékoliv porušení reklamačních podmínek daného zboží, nese náklady spojené s opravou zboží Člen.

Nabídku Osobní asistent může využít Člen s aktivním členstvím Premium nebo Premium Max. Nabídka Osobní asistent neplatí pro Členy, kteří využívají 30denní zkušební verzi. Člen je oprávněn využít Online showroomu kde mu Osobní asistent zodpoví otázky týkající se ukázky produktu, jeho používání a základního nastavení. Člen může Online showroom požadovat na každý produkt v délce 15min/produkt. Online showroom využívá aplikací Microsoft Teams nebo Zoom. Člen je oprávněn požadovat Online shoroom pouze v rámci provozní doby BKF (vyjma víkendů a státních svátků). osobní asistent je k dispozici i na emailu premium@bodyking.cz nebo na telefoním čísle (ČR) +420 774 964 632 a (SK)+421 908 527 589

V Praze dne 28.12.2020

Košík

loader