Podmínky Firemního účtu

Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Firemní(B2B) účet.

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je obchodní společnost BODYKING FITNESS s.r.o., IČ 08173702, DIČ CZ08173701, se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 314168, jako poskytovatel služby Firemní účet (B2B) (dále jen „Dodavatel“) a na straně druhé zákazník – podnikající fyzická osoba, právnická osoba, zapsaný spolek nebo státní organizace, který si pořídí  Firemní účet (B2B) , jako objednatel (dále jen „Odběratel“).

Registrací Firemní(B2B) účet uzavřely BKF a Odběratel v souladu s ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Rámcovou smlouvu o dodávkách zboží (dále jen „Smlouva“)

I. Rámcová smlouva o dodávkách zboží

1.1. Dodavatel je vlastníkem a provozovatelem e-shopu s fitness vybavením umístěným na webové adrese: www.bodykingfitness.cz, prostřednictvím kterého nabízí sortiment fitness vybavení dle své aktuální nabídky (dále jen „Zboží“) a má zájem dodávat toto Zboží Odběrateli a Odběratel má zájem toto Zboží odebírat a zaplatit za něj Dodavateli kupní cenu.

1.2. Smluvní strany se dohodly na podmínkách vzájemné spolupráce při dodání Zboží ze strany Dodavatele Odběrateli, a to na základě objednávek Odběratele dle této Smlouvy.

 • Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která upravuje podmínky sjednávání jednotlivých dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Odběratele dle aktuální nabídky Zboží Dodavatele (dále jen „Objednávka“), které budou mezi Smluvními stranami na základě této Smlouvy uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží. Nebude-li v jednotlivých Objednávkách sjednáno jinak, budou se tyto Objednávky a vztahy z nich vyplývající řídit touto Smlouvou.
  • Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Odběrateli.
 • Dodavatel se zavazuje odevzdat Odběrateli Zboží za podmínek v této Smlouvě uvedených a umožnit Odběrateli nabytí vlastnického práva ke Zboží, Odběratel se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Dodavateli kupní cenu.
 • Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel bude dodávat Odběrateli Zboží za ceny uvedené v ceníku Zboží, který je k dispozici na účtu odběratele. V případě, že dojde ke změně ceny Zboží, Dodavatel aktualizuje aktuální ceník v B2B rozhraní Odběrateli a informuje ho o změně e-mailem.

 

 • Smluvní strany se dohodly, že minimální hodnota objednávky je 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Objednávka vznikne, když je e-mailem potvrzena Dodavatelem. Dodavatel v potvrzení uvede, zda je Zboží skladem nebo zda musí být objednáno, orientační termín dodání Zboží dle zvolené volby dopravy a zašle Odběrateli fakturu k úhradě Zboží. Objednávka bude vyřízena resp. Zboží odesláno Odběrateli, až po zaplacení faktury za Zboží.
 • V případě, že Odběratel odešle Objednávku do 12:00 hodin daného pracovního dne, pak Zboží, které je skladem, obdrží Odběratel nejdříve v termínu 3. (třetí) pracovní den od zaplacení Objednávky za podmínek dále uvedených, a za předpokladu, že je doručováno na území České republiky, termín pro doručení mimo Českou republiku může být delší a Odběratel bude Dodavatelem informován. Dodání zboží, které není skladem a bude objednáváno, bude Dodavatel s Odběratelem řešit individuálně a taková Objednávka bude dodána dle možností Dodavatele.
 • Je-li Dodavatel podle Objednávky povinen dodat Zboží na místo určené Odběratelem, je Odběratel povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Zboží bude dodáno způsobem sjednaným v Objednávce, který vyplývá z této Smlouvy. Způsob dopravy a dopravce volí Dodavatel. Dodavatel poskytuje dopravu Zboží Odběrateli zdarma, avšak v takovém případě negarantuje doručení Odběrateli v požadovaném termínu. V případě, kdy Odběratel chce Zboží doručit v konkrétním termínu, pak je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s dopravou a s doručením dle aktuálního ceníku dopravce.
 • V případě, že Dodavatel nebude schopen dodržet termín dodávky Zboží (např. z důvodu nedodání Zboží od svého dodavatele nebo z důvodů na straně dopravce), sdělí to bez zbytečného odkladu Odběrateli. Smluvní strany pak dohodnou neprodleně další postup tak, aby zájmy Odběratele i Dodavatele byly ohroženy pokud možno co nejméně a Smluvní strany se dohodnou na náhradním termínu dodávky Zboží. Odpovědnost Dodavatele za prodlení s dodáním Zboží je vyloučena okolnostmi majícími charakter vyšší moc nebo v důsledku nepředvídaných okolností (pandemie, karanténa, omezení pohybu, uzavření hranic apod). Dodavatel není v prodlení, je-li Odběratel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
 • Potvrzení Objednávky Dodavatelem s uvedením jiné ceny Zboží se považuje za protinávrh a nemá za následek vznik Objednávky, dokud nebude nová cena Zboží potvrzena ze strany Odběratele.
 • Smluvní strany se dohodly, že vylučují právo Odběratele na odstoupení od Objednávky resp. od této Smlouvy.
 • Zboží nebo jeho části se považují za předané a převzaté dnem, kdy byly převzaty Odběratelem od poskytovatele přepravních či doručujících služeb.
 • Smluvní strany se dohodly, že potvrzená Objednávka Dodavatelem je pro Odběratele závazná. V případě zrušení Objednávky ze strany Odběratele před jejím převzetím, hradí náklady na dopravu Zboží Odběratel a Dodavatel je oprávněn požadovat náhradu škody, která mu vznikla s tím, že je oprávněn takovou škodu započítat oproti uhrazené ceně za Zboží.
 • V případě porušení této Smlouvy či Objednávky ze strany Odběratele, je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli zaplacení smluvní pokuty ve výši DOPLNIT (DOPLNIT korun českých) s tím, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Dodavatele na náhradu škody, která mu vznikla.
  • Smluvní strany se dohodly, že platba za Zboží je vyžadována před jeho odesláním Odběrateli, a to na základě faktury vystavené Dodavatelem.
  • Ceny za Zboží uvedené v ceníku Dodavatele jsou bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. K ceně Zboží bude ve faktuře připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vystavení faktury.
  • Faktura Dodavatele bude obsahovat údaje daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně termínu uskutečnění daňového plnění.
  • Splatnost faktury je minimálně 14 (čtrnáct) dnů.
  • Kupní cena či její část je považována za řádně uhrazenou připsáním příslušné částky na účet Dodavatele.
  • V případě, že nebude faktura uhrazena včas, Dodavatel má nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z částky uvedené ve faktuře.
  • Smluvní strany se dohodly, že platby za objednané Zboží budou hrazeny na účty uvedené ve faktuře, a to dle fakturované měny:
   1. platba v EUR: 2001634282/2010
   2. platba v CZK: 2401634281/2010
 • Dodavatel prohlašuje, že je Zboží bez jakýchkoli právních a faktických vad.
 • Nebezpečí škody na Zboží nebo jeho část přechází na Odběratele okamžikem, kdy převzal Zboží nebo jeho část od Dodavatele. Odběratel je povinen prohlédnout Zboží podle možnosti, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží, s přihlédnutím k povaze Zboží. Jestliže Odběratel Zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na Zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.
 • Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost na Zboží, a to po dobu 3 (tří) let od doručení Zboží koncovému zákazníkovi Odběratele, a to s výjimkou elektronických zařízení, na které Dodavatel poskytuje záruku 2 (dva) roky od jejich dodání Odběrateli. Dodavatel přejímá závazek odstranit bezplatně řádně a včas oznámené vady Zboží, a to dle svého rozhodnutí opravou nebo výměnou případně slevou z kupní ceny.
 • Záruka na jakost zboží se automaticky zkracuje na zákonem stanovených 24 měsíců, pokud odběratel nedodržuje doporučené MOC a odchylka v ceně je větší než 200Kč s příslušnou sazbou DPH
 • Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci Zboží Odběratele nebo přímo jeho koncových zákazníků ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od oznámení reklamace Odběratelem Dodavateli, resp. od doručení reklamovaného Zboží k Dodavateli, pokud to bude nutné k vyřízení reklamace Zboží. Náklady s předáním reklamovaného Zboží Dodavateli hradí Odběratel.
 • Pro vyměněné nebo opravené části Zboží platí 6 (šesti) měsíční záruční doba a podmínky záruky jako pro původně dodané Zboží. U ostatních částí Zboží se záruční doba prodlužuje pouze o dobu, po kterou tyto části Zboží musely být mimo provoz v důsledku odstraňování vady.
 • V případě, že Odběratel oznámí Dodavateli vady Zboží, a na Zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Dodavatel odpovědný, nahradí Odběratel Dodavateli náklady vzniklé v souvislosti s tímto oznámením.
 • Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené neodborným zásahem Odběratele nebo třetí osoby, a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady Zboží vzniklé přirozeným opotřebením, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, nadměrným namáháním, použitím nevhodných provozních prostředků.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.
 • Odběratel je povinen o všech vadách Zboží informovat obratem Dodavatele, a to na kontaktní údaje uvedené v čl.”Teritoriální vymezení prodeje” této Smlouvy.
 • Záruka na zboží je teritoriálně omezená viz. bod “Teritoriální vymezení prodeje” této smlouvy.
 • Odběratel je povinen dodržovat doporučené maloobchodní ceny, které jsou stanoveny v obdrženém ceníku od dodavatele.
 • Odběratel může provádět slevové akce na zboží zakoupené od dodavatele, a to v maximální výši -5% z doporučené maloobchodní ceny
 • Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení velkoobchodní ceny dodavateli u produktu, u kterého odběratel nedodržel maloobchodní cenu, a to o rozdíl mezi doporučenou cenou s DPH a cenou odběratele s DPH za kterou produkt prodává.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo na slevové akce, pořádané výrobcem.
 • Dodavatel je oprávněn nabízet, prodávat a distribuovat zboží značek které má v zastoupení na území České a Slovenské republiky
 • Odběratel je obeznámen se skutečností o vymezení teritoria prodeje a je si vědom, že v případě porušení tohoto omezení s ním může být ukončena spolupráce a zaniká mu nárok čerpání jakýchkoli výhod a slev
   • Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace a schválením Firemního účtu (B2B) a je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy bez ohledu na skutečnost, zda byly učiněny v písemné či ústní podobě.
   • Odběratel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství Dodavatele.
   • Nevymahatelnost nebo neplatnost některých ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost a na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy.
   • Smlouva, práva a povinnosti Smluvních stran založené Smlouvou se budou řídit a budou vykládané v souladu s platným právním řádem České republiky. V případě sporu Smluvních stran bude kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna obrátit se na soud dle platného právního řádu České republiky

 

 • Tuto Smlouvu lze ukončit:
  • dohodou Smluvních stran;
  • písemnou výpovědí Smluvní stranou i bez udání důvodu, výpovědní doba neběží a Smlouva bude ukončena ke konci měsíce, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
  • Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, číslovanými vzestupně.

V Praze dne 31.5.2023

Košík

loader